Sandık yönergemizdeki herhangi bir madde hakkında bilgi almak isterseniz lütfen bize ulaşın.

İSTAHED HEKİM YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ KISIM

Kuruluş ve Amaç
Kuruluş:

MADDE 1
– 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve 31.03.2005 tarihli (Resmi Gazete Sayısı: 25772) dernekler yönetmeliği ve İstanbul Aile Hekimliği Derneği- Bundan sonra İSTAHED olarak geçecektir- tüzüğüne uygun olarak İSTAHED tarafından, “ İstahed Hekim Yardımlaşma Sandığı” adıyla yardımlaşma sandığı kurulmuştur.
Sandığın merkezi İstanbul’dur.
Sandık :
Uzun adı İSTAHED Hekim Yardımlaşma Sandığı kısa adı HEKSAN olan ve İSTAHED bünyesinde kurulan yardımlaşma sandığını,
Dernek:
İstanbul Aile Hekimliği Derneği ’ ni (İSTAHED) ifade eder.
Bu Yönergenin amacı; Sandık üyelerinin sosyal güvencelerine katkıda bulunma, sandık üyelerine sosyal yardımda bulunma, borç verme, sandık üyelerinin mali birikimlerini nemalandırarak tasarruflarının değerlendirilmesini sağlama, üyeleri için uygun koşullarda zaruri mal ve hizmet temin etme usulleri ile sandığın idari ve genel çalışma usulleri ve sandığa üyelik koşullarını, sandığın kuruluş, işleyiş ve tasfiye şartlarını belirlemektir.
Amaç:
MADDE 2 –
Sandığın Amacı

Üyelerinin; Hastalık, geçici iş göremezlik ile,
 1. Sürekli malullük nedeniyle çalışamaz hale gelme,
 2. Deprem, sel, yangın gibi afetler sonucu mesleki araç ve gereçleri yitirme,
 3. Vefat etmesi, durumlarında yönergenin ilgili maddelerinde tanımı yapılan hak sahiplerine yönergede ve iç yönetmeliklerde öngörülen yardımları yapmak.
 4. Fonlar oluşturmak
 5. Üyelerine ödünç para vermek,
 6. Üyelerinin mali ihtiyaçları dışında, dayanışma amacıyla faaliyetlerde bulunmak.
 7. İlgili kurumlardan yasal izinler alınmak şartı ile gezi, gösteri, piyango,eğitim faaliyeti, kurs, seminer, kongre ve balo düzenlemek,

İKİNCİ KISIM
SANDIĞIN ORGANLARI
Madde 3-
Sandığın organları şunlardır;
 1. a) Genel Kurul
 2. b) Yönetim Kurulu
 3. c) Denetim Kurulu

SANDIK GENEL KURULU
Genel Kurulun Teşekkülü- Toplanma ve Çağrı Usulleri:
Madde 4- Genel kurul oy kullanma hakkı bulunan sandık asil üyelerinden oluşur. Kuruluş sonrası ilk 6 ay içinde, kurucu yönetim kurulunun çağrısı ve üyelerin katılımıyla genel kurul toplanır. Sandık genel kurulu tarafından, sandığın yönetim kurulu ve denetleme kurulu seçilir. Sandık genel kurulu ilk toplanmaya müteakip 2 yılda bir seçimli olmak üzere her yıl Aralık ayında toplanır.
Genel kurulun toplantıya çağrılması, toplantı gündemi, yeri, toplantı ve karar yeter sayısı ve kararların üyelere duyurulması konusunda sandığın bağlı bulunduğu İSTAHED tüzüğünün bu konuları düzenleyen hükümleri uygulanır.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:
Madde 5 –Genel kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır.
 1. a) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma raporunu, mali raporu, hesap durumunu incelemek, genel yönetimi gözden geçirmek, denetim raporunu görüşmek,
 2. b) Bilanço ve gelecek dönem, bütçe tasarısı ve sunulan projeleri inceleyip onaylamak,
 3. c) Yönetim ve Denetim Kurullarını ibra etmek, yeni kurulları seçmek,
 4. d) Sandık ve Fon üyelik aidatını belirlemek veya bu konuda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
 5. e) Sandık Yönergesi değişikliği tekliflerini inceleyip onaylamak,
 6. f) Sandık hizmetlerinin yürütülmesi ve fonların idaresi için gerekli iç yönetmelikleri onaylamak veya sandık iç yönetmeliklerinin hazırlanması ve uygulamaya konulması için Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 7. g) 2.maddede yazılı çalışma konularının yürürlüğe konması ve Sandığın geleceği ile ilgili kararları almak,
 8. h) Sandığın feshine karar vermek.

YÖNETİM KURULU:
MADDE 6- Sandık, kuruluşundan ilk Genel Kurul yapılana kadar, Dernek Yönetim Kurulundan oluşan “Kurucu Yönetim Kurulu” tarafından yönetilir. Kurucu yönetim kurulu ilk genel kurulda Sandığı İSTAHED Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olan ve Sandık Genel Kurulunda seçilen Sandık Yönetim Kuruluna devreder.
Yönetim kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu seçim sonrası ilk toplantıda başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, muhasip üye (mali sekreter) ve muhasip üye yardımcısı (mali sekreter yardımcısı) seçimi yapar. Yönetim Kurulu, Sandık Başkanının veya muhasip üyenin çağrısıyla en az ayda bir toplantı yapar.
Yönetim Kurulu:
 1. Sandık çalışma raporunu, hekim yardım sandığı bütçesini, iş ve finansman programını,yıllık bilanço ve 2 yılda bir teknik bilançosunu hazırlar ve Genel Kuruluna sunar.
 1. Gerekli durumda hekim yardım sandığı olağanüstü genel kurulunun toplanması için çağrı yapar.
 1. Sandığın idari ve mali işleri ile büro yönetiminin gerektirdiği personeli istihdam eder.
 1. Sandığın tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Sandık yönetim kurulu İSTAHED yönetim kurulu’nun verdiği yetki ile Sandığı resmi ve özel kurumlar ile mahkemelerde temsil eder.

Yönetim Kurulunda kararlar, üyeler tam sayısının yarısından bir fazlası ile alınır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedek üyelerinde getirilmesinden sonra ( 3 ) üç ten aşağı düşerse, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu bir ay içinde Genel Kurulu toplamak zorundadır.
DENETİM KURULU
MADDE 7 – Sandık genel kurulu tarafından 3 asil ve 3 yedek üye olacak şekilde oluşturur. İlk toplantıda denetim kurulu başkanı denetim kurulu üyeleri tarafından belirlenir. Sandığın işleyişini 3 aylık periyotlarla denetler. Hazırlayacağı raporu İSTAHED Yönetim Kuruluna ve Sandık yönetim kuruluna ayrıca her toplanmada Sandık genel kuruluna sunar. Denetçiler yıl içinde yapacakları denetlemeler sırasında Sandık görevlilerinden bilgi isteyebilir, her türlü bilgi ve belgeye erişim hakları bulunmaktadır. Denetim sırasında olağan dışı bir işlem tespiti durumunda durumu Sandık Yönetim Kurulu ve dernek yönetim kuruluna bildirir ve gerektiği durumda Sandık olağanüstü genel kurulunun toplanmasını isteyebilir. Bu istek üzerine olağanüstü genel kurul olup olmayacağına İSTAHED Yönetim Kurulu karar verir ve bu kararı Sandık yönetim kuruluna uygulanması için bildirir. Sandık Yönetim kurulu, toplanma yönünde alınan karar sonrası en geç 30 gün içinde Sandık Genel kurulunu toplamak zorundadır.
HEKİM YARDIM SANDIĞI ÖRGÜTÜ
MADDE 8 – Sandık, işlerinin yürütülebilmesi için yeteri kadar sürekli ve geçici personel çalıştırır. Personelin çalıştırılması, ücretleri ve iş akdine dair tüm yetki Yönetim Kurulundadır. Müdür sıfatıyla görevlendirilen personel Sandık örgütünün başı olup, işlerin yürütülmesinden Yönetim Kuruluna karşı birinci dereceden sorumludur.
Müdür ve diğer çalışanların yetki ve sorumlulukları, özlük hakları bu konuda Yönetim Kurulunca çıkarılacak çalışma yönetmeliğinde gösterilir.
TUTULACAK KAYITLAR
MADDE 9 – Sandık Yönetimi ile ilgili tutulacak kayıtlar, sandık yönetim Kurulunca hazırlanacak çalışma yönetmelikleri ile belirlenir. Sandık yönetim kurulunun kararları, onaylı ve sıra numaralı karar defterine yazılır ve imzalanır.
Sandığı yükümlülük altına alacak yazı ve belgelerin, suretleri ne şekilde ve kimin tarafından imzalanacağı sandık yönetim Kurulunca ve İSTAHED yönetim kurulunca kararlaştırılıp, ilgili kurumlara sirkülerle bildirilir.
MADDE 10 –Sandık merkezinde aşağıdaki defterler tutulur:
Üye Kayıt Defteri: Sandığa üye olarak girenlerin kimlikleri ve giriş tarihleri bu deftere işlenir.
Karar Defteri: Yönetim kurullarının kararları gün ve sayı sırası ile bu deftere yazılır. Kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
Kayıt Defteri: Sandık yönetimine ilişkin gelen ve giden evrak, gün ve sayı sırasıyla bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.
İşletme Defteri : Sandığın gelir ve giderlerinin işlendiği defterdir
Diğerleri: İktisadi işletmeler kurulması halinde bunlar için de ayrı ticari defterler tutulur. Bu maddede sayılan defterler ile sandıkça tutulması uygun bulunan öteki defterlerin, dernekler birimi ya da noterlerce onaylanması zorunludur. Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Sandığa Giriş-Çıkma – Çıkarılma –Yeniden Giriş
Sandığa Giriş:
MADDE 11 – İSTAHED asil, fahri ve onursal üyeleri diledikleri zaman 14. maddede yazılı ödentiyi ödeyerek, Yönetim Kurulu kararıyla Sandığa üye olabilirler. Üyelik hak ve yükümlülükleri ilk aidatın ödenmesi ile başlar. İSTAHED başkanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu üyeleri arasında hekim Sandık üyesi olmayanların göreve başladığı tarihten itibaren 1 ay içinde üye olmaları zorunludur. Üye, aidatını düzenli ödemek zorundadır. Üyeler, Sandık aleyhine faaliyette bulunamazlar.
Hekim yardım sandığından Çıkma Ve Çıkarılma:
MADDE 12- Hekim yardım sandığı üyeleri istediklerinde yazılı başvurularını Hekim yardım sandığı Yönetim Kuruluna vererek hekim yardım sandığından her zaman ayrılabilirler. İSTAHED üyeleri; emeklilik, aile hekimliğinden ayrılma, aile hekimliği sözleşmesinin feshi durumlarında fahri üye veya onursal üye olarak İSTAHED üyeliklerini devam ettirmeleri halinde hekim yardım sandığı üyelikleri de devam eder. İSTAHED asil üyeliği sona erenler Derneğe fahri veya onursal üye olmazlarsa dernek üyeliğinin sona erdiği tarih itibari ile üyelikten çıkmış sayılırlar. Disiplin nedeniyle dernekten ihraç edilen üyeler, hekim yardım sandığından da otomatik olarak çıkarılmış sayılırlar.
Sandık üyeleri son 1 yıl içinde en az 3 ay aidat ödememeleri durumunda, Sandık yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılabilir.
Çıkan veya çıkarılan üyelere, biriktirme fonundaki çıkma veya çıkarılma tarihindeki toplam birikintilerinin karşılığı sandığın mali durumu da dikkate alınarak, yönetim kurulu kararıyla nakit olarak ödenir. Biriktirme Fonu bir şirket aracılığıyla işletildiği takdirde yasal kesintiler sonrası hak edilen tutar üyenin hesabına aktarılır. Zorunlu aidatlar ve isteğe bağlı olarak yatırılan bağışlar iade edilmez.
Sandığa Yeniden Giriş
MADDE 13- Her ne sebeple olursa olsun Sandık’tan çıkanların tekrar sandığa üye olma istekleri; üyelikten ayrılanlar giriş ödentisini ve varsa sandığa olan borçlarını ödemeleri şartıyla Sandık Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilebilir. Üyeliklerinin kabulü tarihinden itibaren bu yönerge ile Sandık üyelerine tanınan haklardan yararlanırlar.
İKİNCİ BÖLÜM
Sandığın Gelirleri-Giderleri- Yardımlar
BİRİNCİ KISIM
Gelirler
MADDE 14–
Gelir Kaynakları:
 1. Giriş ödentisi :
Sandığa üyeliği kabul edilenlerden bir defalığına 50 TL olarak giriş ödentisi alınır. Her mali yılbaşında yeni üye olacaklar için ödenecek giriş ödentisi Genel Kurulca belirlenip sandığın web sitesinden ilan edilir.
 1. Aidat Ödentisi :
Sandık üyelik aidatı aylık 50 tl olarak belirlenmiştir. Aidat miktarı her yıl yapılan genel kurul toplantısında kurulca belirlenir. Aidat ödemeleri üyelerin kayıtları sırasında alınacak “banka ya da kurum mutemetliği otomatik ödeme talimatı” ile yapılır.
 1. Biriktirme Fonu ödentisi :
Sandık üyeleri için birikim yapma amacı ile aylık en az 100 tl olacak şekilde isteğe bağlı biriktirme fonu ödentisi belirlenmiştir. Bu fona katılım yapan üyelerin toplanan birikimleri sandık tarafından değerlendirip nemalandırabileceği gibi, Yönetim Kurulunca anlaşma sağlanan emeklilik ve hayat şirketi aracılığı ile ya da borsada işlem yapılarak, hisse senedi alım satımı yapılarak da değerlendirebilir. Bu durumda değerlendirme şartları, gereken evraklar ve kesinti oranları Sandığın web sitesinden ilan edilir. Biriktirme fonu ödemeleri üyelerden alınacak “banka ya da kurum mutemetliği otomatik ödeme talimatı” ile yapılır.
Bu fona ödenecek aylık asgari ödeme miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir.
Tercihe bağlı Biriktirme fonu ödentisi için üst sınır bulunmamaktadır.
En az on iki (12) ay aralıksız düzenli olarak biriktirme fonuna ödeme yapan üyelerin fonda biriken tasarruflarına 13. Aydan itibaren sandık gelirinin genel kurulca belirlenecek kısmı üye ödenti miktarına orantılı olarak üye adına fonda biriktirilir ve değerlendirilir. Bu fonda biriken tutarlar için üyelere geri ödeme miktar ve oranları yönetim kurulunca çıkarılacak iç yönetmelik ile belirlenir.
 1. Acil Yardım Fonu Ödentisi :
Sandık yönergesinde belirlenen sosyal yardım miktarları dışında acil durumlarda kullanılmak üzere acil yardım fonu oluşturulmuştur. Acil yardım fonu için ayrı bir hesap oluşturulacaktır. Fonun yönetimi, fona aktıralacak olan gelirlerin çeşitleri ve oranları, kullanım şartları yönetim kurulunca çıkarılacak iç yönetmelik ile belirlenecektir. Acil yardım fonuna yapılacak olan ödemeler isteğe bağlıdır.
 1. Sandığa Yapılacak Bağışlar :
Hekim yardım sandığı her türlü ayni ve nakdi bağışı kabul eder.
 1. Diğer Gelirler: Yönetim Kurulu kararı ile ve ilgili kurumlardan yasal izinler alınmak şartı ile yapılacak gezi, gösteri, piyango,eğitim faaliyeti, kurs, seminer, kongre ve balo gelirleri, İlan, reklam, banka ve faizden sağlanan gelirler ile başkaca gelirler sandığın diğer gelirlerini teşkil eder.

İKİNCİ KISIM
Sosyal Yardımlar ve Giderler
MADDE 15 – GİDERLER
 1. Sosyal yardımlar:
Hastalık, tabii afetlere bağlı maddi manevi kayıplar, emeklilik hali gibi durumlara istinaden sandık üyelerinin ihtiyaç duyabileceği sosyal yardımların çeşitleri, şartları ve miktarları ile yardımın yapılış biçimi yönetim kurulunca çıkarılacak iç yönetmelik ile belirlenir .
Bunun dışında her sandık üyesi için Ölüm ve Sürekli Malullük (kalıcı hastalık hali) yardımı yapılır.
 1. A) Vefat
Her sandık üyesi için vefat durumunda 100.000 TL (Yüz bin Türk Lirası) sandık tarafından ödeme yapılacaktır.Sandık üyesinin bu ödemeye hak kazanabilmesi için sandık üyeliğinin yönetim kurulu tarafından kabul edilmesinden sonra en az 30 gün geçmesi gerekmektedir. Sandık bu tutarı ödemek için bir grup hayat sigortası oluşturabilir. Grup hayat sigortası oluşturulursa ödemeye hak kazanmak için genel ve özel mevzuatta belirlenen şartlar baz alınır. Ödemenin sandığın anlaşmalı kurumlarınca yapılması kararlaştırılmış ise ödeme yükümlülüğü anlaşmalı kuruma bırakılır. Bu şartlar sandığın Web sitesinde ilan edilir. Vefat durumunda ödeme üyenin belirlediği kişilere, eğer üye sandığa bildirimde bulunmadıysa yasal mirasçılarına yapılır.
 1. B) Kalıcı Malullük:
Sandık üyesinin mesleğini icra edemeyecek ya da etmesini engelleyecek şekilde malullük alması halinde yapılacak yardımdır . Bu yardımın miktarı , yardıma hak kazanma koşulları, yardımın yapılış biçimi yönetim kurulunca çıkarılacak iç yönetmelik ile belirlenir.
 1. Yönetim giderleri :
Sandığın amacı doğrultusunda yapması gereken işlemler, çalıştırması gereken personeller, yapacağı yatırımlar, iştirak, şirket ve kuruluşlar için gerekli kuruluş ve işletme sermayeleri, ödenecek kira bedelleri, finansal kiralama giderleri ve hekim yardım sandığı işlemlerinin yapılıp yürütülebilmesi için gerekli diğer giderler sandığın diğer giderlerini oluşturur. Bu giderler sandık gelirlerinden yönetim gideri adı altında yapılacak kesintilerden sağlanır. Bu kesintiler yönetim kurulunca yazılacak olan çalışma yönetmeliğinde belirli oran ve yöntemlere göre Yönetim Kurulu kararı ile sarf olunur.
Bu yönergede hüküm konulmamış olan ve Yönetim Kurulunca lüzum görülen haller için yapılacak yardım ve harcamalar olağanüstü giderleri teşkil eder. Bu giderler sandık gelirlerinden yönetim gideri adı altında yapılacak kesintilerden sağlanır. Bu kesintiler yönetim kurulunca hazırlanacak olan çalışma yönetmeliğinde belirli oran ve yöntemlere göre Yönetim Kurulu kararı ile sarf olunur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Paranın işletilmesi
MADDE 16Sandığın Paraları:
 1. Devlet tahvili veya hazine bonolarına,
 2. Ticari ve sınai kuruluşların pay senetlerine,
 3. Vadeli ve vadesiz banka hesaplarına,
 4. Menkul değerlere, yatırım fonlarına ve benzeri hesaplara,
 5. Altın ve altın yatırım hesaplarına,
 6. Borsada işlem gören hisse senetlerine

MADDE 17- Vadesiz mevduatta ne kadar para bulunacağı hususu günün şartlarına göre Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yaşların Hesabı:
MADDE 18– Anlaşmalı sigorta şirketlerinin yapacağı işlemlerde yaşların hesabında nüfus cüzdanlarında yazılı doğum tarihi esas tutulur. Nüfus cüzdanlarında doğum tarihi sadece yıl olarak yazılanların doğum günü 1 Temmuz olarak kabul edilir.
Bütçe ve Teknik Bilanço:
MADDE 19- Sandığın bütçe dönemi her yılın KASIM ayı sonudur. Yönetim Kurulu, yönergenin 5.maddesinin (a) ve (b) fıkrasında belirtilen çalışma raporu , mali rapor ve bilançosunu 2 yılda bir hazırlar veya hazırlatır. 5. madde (b) fıkrasındaki bilanço olağan seçimli genel kurullarda açıklanır.
Bilanço sonucu, sandığın dengesinde bir açık veya fazlalık görülmesi halinde, kazanılmış haklar saklı kalmak kaydı ile bu ve çıkarılacak diğer uygulama yönetmeliklerinde gerekli değişiklikler bilançonun hazırlanmasındaki yöntemle yapılır.
Zaman Aşımı:
MADDE 20– İşbu yönergede yazılı yardımlar, hak kazanıldığı tarihten başlayarak yasal süre içinde ilgililer tarafından istenmeyecek olursa, bu sürenin bittiği tarihte zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı süreleri dolduktan sonra bu miktarlar sandığa gelir kaydedilir. Bu süre hiçbir durumda 10 yılı aşamaz, 10 yıldan uzun süreli istenmeyen tutarlar sandık gelirlerine eklenir.

Borçların Mahsubu:
MADDE 21-Üyeye veya hak sahiplerine bu yönergeye göre yapılacak tüm ödemelerden öncelikle üyenin sandığa olan birikmiş borçları mahsup edilir. Mahsup işleri yapılırken, sandığın alacağına yasal faiz oranında aylık faiz uygulanır
Sandığın Fesih ve Tasfiyesi:
MADDE 22– Kanuni nedenlerle, Yönetim Kurulunun istemi ile veya Hekim Yardım Sandığı üye tam sayısının 1/5 inin yazılı önerileri ile sandık genel kurulu toplanır. Sandık üyelerinin en az 2/3 ünün katılımı ile yapılan genel kurulda katılan üyelerin en az 2/3 ünün oyu ile vereceği karar üzerine fesih veya tasfiye olunur.
Bu takdirde;
 1. Hekim yardım sandığı yönergesine göre, emeklilik, malullük ve ölüm yardımı almaya hak kazanmış olanların alacakları, hak sahiplerine ödenir.
 2. Tasfiye tarihine kadar yapılan tahsisler, verilen ödeme kararları, henüz ödenmemiş bulunan yardımlar hak sahiplerine ödenir.
 3. Sandığın varlığından borçları ve tasfiye giderleri çıktıktan sonra kalan mamelek, tasfiye karar tarihinde mevcut biriktirmelere eklenmesi neticesinde bulunan katsayı üyelerin hesaplarına paylaştırılır.

MADDE 23- (geçici Madde) Sandığın seçimli ilk genel kuruluna kadar sandığı yönetecek olan kurucu yönetim kurulu bu yönergenin 5 maddesindeki b, d, f, g bentlerindeki yetkileri kullanır. Bu madde seçimli ilk genel kuruldan itibaren yürürlükten kalkar.
MADDE 24-İşbu yönerge İSTAHED Genel Kurulunca kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 25– Bu yönerge hükümlerini İSTAHED Yönetim Kurulu yürütür.

Sandık üyelerine avantajlar sağlayan
projelerimizi incelediniz mi?


Projeleri gör Sandık üyesi ol


Bağış Yapın